☰ Menu

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis

 

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis

Onder deze naam werken de doopsgezinde en remonstrantse gemeenten te Deventer en de vrienden van het Penninckshuis samen. Sinds 1973 bestaat er een zeer nauwe samenwerking tussen de beide gemeenten. Vrijwel alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van een gezamenlijke kerkenraad.

Kerkgebouw:
Brink 89
7411 BX Deventer

Correspondentieadres:
Postbus 462
7400AL Deventer

Email: info@hetpenninckshuis.nl

Voorganger:
Ds . S. Coenradie
t: 06-21893485 ( evt. inspreken op het antwoordapparaat, u wordt dan z.s.m. teruggebeld); e: s.coenradie@upcmail.nl
Ds. Coenradie werkt in de regel op dinsdag, woensdag en donderdag

De doopsgezinden
Doopsgezinden hebben hun wortels in het allereerste begin van de Reformatie. De dopersen vormden kleine bijbelse gemeenten, waar persoonlijk toewijding, verantwoordelijkheid en vrije keuze centraal stonden. In alle verscheidenheid was er één fundament: Jezus Christus.
Ze zijn altijd met de tijd meegegaan, maar dit fundament, de persoonlijke geloofsbelijdenis en de volwassenendoop staan nog recht overeind.

De gemeenschap kent geen hiërarchie en haar bijbelse spiritualiteit spreekt uit: het samen willen groeien in gelovig leven, het vormgeven aan de verbondenheid van God en mensen in de samenleving en het onverminderd uitdragen van het vredesgetuigenis in de wereld in woord en daad.

Zo bieden zij graag een podium voor nieuwe ontmoetingen, een goed gesprek of een verhitte discussie.
Hun kerken noemen ze al eeuwenlang Vermaning. Maar met evenveel recht kunnen ze die ruimten ook Verademing noemen. Een plaats waar je niet alleen antwoorden vindt, maar ook vragen stelt. Een inspirerende plek voor mensen, ideeën, gevoelens en geloof. Met rust, ruimte en begrip. Sober maar niet somber. Boeiend en bloeiend.
Er zijn ongeveer 10.000 doopsgezinden in Nederland en wereldwijd telt de Broederschap 1,2 miljoen menisten of mennonieten.

Voorzitter :
Mw. J.W.E. Rubingh- de Graaf
t: 0571-275927,
e: info@hetpenninckshuis.nl

Waarnemend secretaris:
Mw. Mw. J.W.E. Rubingh- de Graaf
t: 0571-275927,
e: info@hetpenninckshuis.nl

Boekhouder:
Mw. H. Woutersen-Koch
t: 0570-657359,
e: h.woutersen@me.com
Bankrekeningnrs. NL50 INGB 0000 8327 38 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
ABN-AMRO Bank Deventer, NL93 ABNA 0631 5375 62

De Remonstranten
Remonstranten vormen een open kerk die alle ruimte biedt voor het ontwikkelen van een persoonlijk geloof. De geloofsgemeenschap is de plaats waar mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij omzien naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht. De remonstrantse geloofsgemeenschap staat zowel in de christelijke traditie als midden in de samenleving. Zij is geworteld in het evangelie van Jezus Christus. De remonstranten zoeken steeds naar een vorm van geloven die recht doet aan actuele ontwikkelingen en aan hun verbondenheid met de christelijke traditie. Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft. Zij zijn terughoudend in hun oordeel en pleiten voor tolerantie in kerk en samenleving. Het vertrouwen in de Eeuwige en de inzet voor de naaste zijn voor remonstranten twee kanten van dezelfde zaak.
Remonstranten kennen geen vaste geloofsbelijdenis, maar zij onderschrijven debeginselverklaring dat zij deel uitmaken van een geloofsgemeenschap die geworteld is in het evangelie van Jezus Christus en die getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid God wil eren en dienen. Wel herkennen veel remonstranten hun geloof in een door het convent van remonstrantse predikanten in 2006 opgestelde belijdenis.
De remonstrantse gemeenschap bestaat in Deventer sinds 1944 en is in 1965 erkend als zelfstandige gemeente binnen de Remonstrantse Broederschap.

Voorzitter:
mw. T.E. Slothouwer-Bonga
t: 0578-612040, e: doa@bonga.eu

Secretaris:
dhr. H.B. Koolmoes
t: 0570-614509, e: h.koolmoes@hetnet.nl

Boekhouder:
dhr. H.B. Koolmoes
t: 0570-614509,
e: h.koolmoes@hetnet.nl
Bankrekeningnr. NL19 INGB 0000 8547 33 t.n.v. Remonstrantse Gemeente

Vrienden van het Penninckshuis
De vrienden voelen zich thuis in onze geloofsgemeenschap vanwege de sfeer, de inspirerende preken, de kritische en ondogmatische manier van geloven, de gesprekskringen met boeiende thema’s en de ruimte die geboden wordt om bijbelteksten op eigen wijze te interpreteren.
Vrienden hebben geen, of nog geen, behoefte lid of vriend te worden van een van beide gemeenten, maar hebben wel de mogelijkheid te participeren in de geloofsgemeenschap.

Contactpersoon:
mw. J.H. Hoogenkamp
t: 0570-547812, e: tinekehoogenkamp@gmail.com

bestuurslid:
dhr. N. van Riessen
t: 0570-654162, e: inenico@concepts.nl

U bent van harte welkom in het Penninckshuis

Belangstellende, vriend(in) of lid worden
Als u geinteresseerd bent in Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend als belangstellende toe te treden.
Uiteraard kunt u ook vriend(in) of lid worden van de Doopsgezinde Gemeente Deventer of van de Remonstrantse Gemeente Deventer.
Als u die keuze moeilijk vindt kunt u ook vriend(in) worden van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis.

Vriend(in) of lid worden?
vraag een inschrijfformulier aan via info@hetpenninckshuis

of vul in:

Aanmeldingsformulier voor leden en vrienden

STICHTING FINANCIËLE SAMENWERKING DO-RE GEMEENTEN, DEVENTER
Corr.adres Postbus 462, 7400 AL Deventer
t: 0570-625322, e: stgfinsamenw.dgrgdeventer@gmail.com
Bankreknr. NL13 INGB 0001 3133 60
t.n.v. “st fin samenw doopsgez/remonstr gem te Deventer

Meer informatie kunt u vinden op de landelijke websites:
www.doopsgezind.nl  en www.remonstranten.org

Het kerkgebouw is sinds 1 oktober 2011 eigendom van de NV Bergkwartier.
Voor vragen over verhuur:

NV Bergkwartier
Bergstraat 53 7411 ES Deventer
Telefoon (0570) 600 282
Fax (0570) 600 248
Email: info@nvbergkwartier.nl