☰ Menu

ANBI Geloofsgemeenschap

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis
Telefoon: 0570-650878
RSIN/Fiscaal nummer: 861096824
Website adres: www.hetpenninckshuis.nl
E-mail: info@hetpenninckshuis.nl
Adres: Brink 89
Postcode: 7411 BX
Postadres: Postbus 462
Postcode: 7400 AL
Plaats: Deventer

De geloofsgemeenschap is een vereniging als bedoeld in Boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Zij bundelt de werkzaamheden van doopsgezinden, remonstranten en algemene leden van het Penninckshuis.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de ledenvergadering uit een of meer voordrachten. Tot het maken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als vier of meer leden bevoegd.

Het bestuur regelt zijn eigen werkzaamheden en benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester alsmede hun plaatsvervangers. Een bestuurder kan meerdere functies tegelijk uitvoeren.

De namen van de bestuurders zijn:

1. Hèlen Woutersen-Koch, voorzitter en penningmeester;

2. Marga Sanderink, secretaris;

3. Bert Koolmoes, lid;

C. Doelstelling/Visie

De Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis stelt zich ten doel de bevordering van een vrijzinnig christelijke geloofsbeleving met ruimte voor een vrijzinnig religieus leven.

Wij willen op een open en betrokken wijze een plaats bieden voor bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden. Ieder geeft daar op eigen wijze vorm en inhoud aan binnen de geloofsgemeenschap die zich geïnspireerd weet door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid

D. Beleidsplan.                      

Het beleidsplan van de Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis kunt u vinden via deze link.

De vereniging ‘Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis’ bundelt de werkzaamheden van doopsgezinden, remonstranten en vrienden van het Penninckshuis. Wij werken daartoe samen aan het verzorgen van vieringen, pastorale zorg, jongerenwerk en andere activiteiten gericht op ontmoeting en samen leren.

Wij richten ons op diaconale taken binnen en buiten de vereniging.

Wij onderhouden banden met andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties in Deventer, de regio en elders in lijn met de doelstelling van de vereniging.

In het najaar willen wij ons gezamenlijk bezinnen op de vraag hoe wij in 2021 meer en beter bekendheid kunnen geven aan onze gemeenschap.

Daarnaast willen wij lering trekken uit de pogingen van onze en andere geloofsgemeenschappen tijdens de Coronacrisis om vorm te geven aan digitale mogelijkheden om onze gemeenschap samen te binden en meer bekendheid te geven aan onze gemeenschap in de regio.

Ook streven wij ernaar in het najaar de continuïteit van de pastorale zorg te verzekeren. Na de aanstelling voor in beginsel twee jaar van beide (part-time-) predikanten eind 2018 moet daarover een besluit genomen worden.

Het seizoen 2021-2022 zal in het teken staan van consolideren van de samenwerking binnen de vereniging.

E. Beloningsbeleid

Leden van bestuur, commissies, werkgroepen etc. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De predikant (m/v) is in dienst van de doopsgezinde gemeente maar werkzaam voor Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis. Voor de werkzaamheden ontvangt de predikant een beloning, geregeld in de rechtspositiereglement IDGP. 

F. Verslag Activiteiten

Via de website www.hetpenninckshuis.nl  vindt u gegevens over de activiteiten van de Doopsgezinde Gemeente Deventer en kunt u zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.

G. Financiële verantwoording

Omdat de vereniging ‘Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis’ in maart 2020 is opgericht treft u hier nog geen financiële verantwoording aan. Te zijner tijd plaatsen wij de financiële verantwoording over het boekjaar 2020.