☰ Menu

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis Deventer

Het Penninckshuis is een plek om te zoeken naar meer, naar de zin van het bestaan, naar een weg naar vrede en een betere wereld. Een plek waar je vragen mag stellen waar geen antwoord op is. Waar mensen elkaar inspireren en naar elkaar omkijken. Bij de activiteiten van Het Penninckshuis staat voorop dat iedereen, als het om geloven gaat, zijn of haar eigen keuzes moet maken. Je mag er zijn wie je bent: of je nu gelovig bent of niet, of je een kerkelijke achtergrond hebt of nog helemaal blanco bent op dat gebied. Of je jong bent of al wat ouder, of je echt op zoek bent of alleen maar nieuwsgierig. Vrijheid, tolerantie en speelsheid zijn bij ons vanzelfsprekend. Aan vaststaande rituelen hechten we niet. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor hoe alles gaat. We hebben een predikant, maar we maken met elkaar de dienst uit.

Ontstaan uit de samenwerking tussen Doopsgezinden en Remonstranten zijn wij een open vrijzinnig-christelijke geloofsgemeenschap. Een belangrijke bron van inspiratie zijn de verhalen uit de bijbel. Daarnaast hebben we oog voor wetenschap en cultuur. We laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen.

Kinderen hebben een vanzelfsprekende plaats in de Geloofsgemeenschap, met tweewekelijks een eigen knutselverteluur en activiteiten voor pubers.

We nodigen je van harte uit om een van onze diensten of activiteiten te bezoeken. Om kennis met ons te maken en met wat we te bieden hebben. Om eens te kijken of Het Penninckshuis misschien de plek is waar jij met je vragen terecht kunt, waar jij met jouw zoektocht wilt beginnen of verder gaan, want zoeken doe je samen.

Kerkgebouw:
Brink 89
7411 BX Deventer

De kerkzaal is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de VVV.

tel.nr:
De kerk is uitsluitend op zondagmorgen bereikbaar vanaf 1 uur voor de dienst op tel.nr: 06-13061036
Voor andere vragen kunt u contact opnemen  met één van de bestuursleden.

correspondentieadres:
Postbus 462
7400 AL Deventer

e-mail: info@hetpenninckshuis.nl

Voor meer infomatie, download: Folder2023


Voorganger:
Nicoline Swen t: 06 224 979 69 e: predikant@swen.nl
Pastoraal werker:
Dora de Vrij-Pasma t: 06 152 729 28 e: dora.devrij@outlook.com

Belangstellende, vriend(in) of lid worden
Als je geïnteresseerd bent in de Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis bestaat de mogelijkheid om je op te geven als belangstellende.

Vriend(in) of lid worden?
Neem contact op met de predikant, met een van de bestuursleden of contactpersonen.

Via het aanmeldingsformulier kun je je keuze en personalia doorgeven.

U bent van harte welkom in het Penninckshuis

Bestuursleden:
Voorzitter             Hèlen Woutersen-Koch
tel: 0570 657359, e-mail:  h.woutersen@me.com

Secretaris             Marga Sanderink
tel: 0570 618164, e-mail: marga.sanderink@gmail.com

Penningmeester  Bert Koolmoes
tel: 0570 614509, e-mail: b.koolmoes@gmail.com

Bankrekening:
NL64 INGB 0009 2441 32 t.n.v. Het Penninckshuis

Voor vragen kunt u mailen naar: financien@hetpenninckshuis.nl

De Doopsgezinden
Al sinds de 16de eeuw bestaat er in Deventer een Doopsgezinde Geloofsgemeenschap.
Doopsgezinden onderscheiden zich van andere protestanten door hun keuze voor de volwassendoop. Pas op het moment dat je er zelf voor kiest en een eigen geloofsbelijdenis hebt geformuleerd word je gedoopt.
Omdat iedereen zelf zijn persoonlijke geloofsbelijdenis verwoordt, is er binnen de Doopsgezinde Gemeente veel ruimte voor verschillen. Dogma’s, vaste leerregels, bestaan er niet. Maar navolging van Jezus van Nazareth en het werken aan een geweldloze samenleving zijn altijd kenmerkend geweest en zijn dat nog steeds. De Doopsgezinden noemen zich niet voor niets een vredeskerk. Ze zijn vrijzinnig, maar hun geloof is niet vrijblijvend, “daden gaan woorden te boven” is één van hun oudste motto’s.
Aan het schrijven van een geloofsbelijdenis gaat een periode van zoeken en vragen stellen aan vooraf. Daarom kent de Doopsgezinde Gemeente naast leden ook vrienden: mensen die nadenken over hun geloof en zich daarbij thuis voelen in de open geloofsgemeenschap die de Doopsgezinden vormen, maar die nog niet toe zijn aan het formuleren van een belijdenis.
Meer informatie: www.doopsgezind.nl

Voorzitter en penningmeester doopsgezinde gemeente Deventer
Mw. H. Woutersen-Koch: h.woutersen@me.com

Bankrekening: NL50 INGB 0000 8327 38 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
ABN-AMRO Bank Deventer, NL96 ABNA 0115 5843 23

De Remonstranten
Remonstranten vormen een open kerk die alle ruimte biedt voor het ontwikkelen van een persoonlijk geloof. De geloofsgemeenschap is de plaats waar mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij omzien naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht. De Remonstrantse Geloofsgemeenschap staat zowel in de christelijke traditie als midden in de samenleving. Zij is geworteld in het evangelie van Jezus Christus. De Remonstranten zoeken steeds naar een vorm van geloven die recht doet aan actuele ontwikkelingen en aan hun verbondenheid met de christelijke traditie. Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft. Zij zijn terughoudend in hun oordeel en pleiten voor tolerantie in kerk en samenleving. Het vertrouwen in de Eeuwige en de inzet voor de naaste zijn voor Remonstranten twee kanten van dezelfde zaak.
Remonstranten kennen geen vaste geloofsbelijdenis, maar zij onderschrijven de beginselverklaring dat zij deel uitmaken van een geloofsgemeenschap die geworteld is in het evangelie van Jezus Christus en die getrouw aan haar BEGINSEL van vrijheid en verdraagzaamheid God wil eren en dienen.

Contactpersoon: mw. A. Röell
t: 0570-785883, e: a.roell@telfortglasvezel.nl

Meer informatie: www.remonstranten.org