☰ Menu

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis Deventer

De Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis is een samenwerkingsverband van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrienden van Het Penninckshuis. Het is een plek om te zoeken naar meer, naar de zin van het bestaan, naar een weg naar vrede en een betere wereld. Een plek waar je vragen mag stellen waar geen antwoord op is. Waar mensen elkaar inspireren en naar elkaar omkijken.Bij de activiteiten van Het Penninckshuis staat voorop dat iedereen, als het om geloven gaat, zijn of haar eigen keuzes moet maken. Je mag er zijn wie je bent: of je nu gelovig bent of niet, of je een kerkelijke achtergrond hebt of nog helemaal blanco bent op dat gebied. Of je jong bent of al wat ouder, of je echt op zoek bent of alleen maar nieuwsgierig. Vrijheid, tolerantie en speelsheid zijn bij ons vanzelfsprekend. Aan vaststaande rituelen hechten we niet. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor hoe alles gaat. We hebben een predikante, maar we maken met elkaar de dienst uit.

Wij zijn een open vrijzinnig-christelijke geloofsgemeenschap. Een belangrijke bron van inspiratie zijn de verhalen uit de bijbel. Daarnaast hebben we oog voor wetenschap en cultuur. We laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen.

Kinderen hebben een vanzelfsprekende plaats in de Geloofsgemeenschap, met tweewekelijks een eigen knutselverteluur.

We nodigen je van harte uit om een van onze diensten of activiteiten te bezoeken. Om kennis met ons te maken en met wat we te bieden hebben. Om eens te kijken of Het Penninckshuis misschien de plek is waar jij met je vragen terecht kunt, waar jij met jouw zoektocht wilt beginnen of verder gaan, want zoeken doe je samen.

Kerkgebouw:
Brink 89
7411 BX Deventer

tel.nr:
De kerk is uitsluitend op zondagmorgen bereikbaar vanaf 1 uur voor de dienst op tel.nr: 06-53699126.
Voor andere vragen kunt u contact opnemen  met één van de bestuursleden.

correspondentieadres:
Postbus 462
7400AL Deventer

e-mail: info@hetpenninckshuis.nl

Voor meer infomatie, download: folder Penninckshuis

Voorganger:
Fulco van Hulst, t: 06-19994914, e: ds.fulco@kpnmail.nl

De doopsgezinden

Al sinds de 16de eeuw bestaat er in Deventer een Doopsgezinde Geloofsgemeenschap.
Doopsgezinden onderscheiden zich van andere protestanten door hun keuze voor de volwassendoop. Pas op het moment dat je er zelf voor kiest en een eigen geloofsbelijdenis hebt geformuleerd word je gedoopt.
Omdat iedereen zelf zijn persoonlijke geloofsbelijdenis verwoordt, is er binnen de Doopsgezinde Gemeente veel ruimte voor verschillen. Dogma’s, vaste leerregels, bestaan er niet. Maar navolging van Jezus van Nazareth en het werken aan een geweldloze samenleving zijn altijd kenmerkend geweest en zijn dat nog steeds. De Doopsgezinden noemen zich niet voor niets een vredeskerk. Ze zijn vrijzinnig, maar hun geloof is niet vrijblijvend, “daden gaan woorden te boven” is één van hun oudste motto’s.
Aan het schrijven van een geloofsbelijdenis gaat een periode van zoeken en vragen stellen aan vooraf. Daarom kent de Doopsgezinde Gemeente naast leden ook vrienden: mensen die nadenken over hun geloof en zich daarbij thuis voelen in de open geloofsgemeenschap die de Doopsgezinden vormen, maar die nog niet toe zijn aan het formuleren van een belijdenis.
De Doopsgezinde Gemeente Deventer telt ongeveer 70 leden en is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de landelijke koepelorganisatie. In het totaal zijn er een kleine 10.000 Doopsgezinden in ons land. Elders op de wereld worden Doopsgezinden Mennonieten genoemd naar Menno Simons een Friese reformator uit de 16de eeuw. Er zijn wereldwijd ongeveer 1,2 miljoen Mennonieten.

Voorzitter en penningmeester doopsgezinde gemeente
Mw. H. Woutersen-Koch
info@hetpenninckshuis.nl

Secretaris doopsgezinde gemeente:
Dhr. B van Hulst
tel: 0570-547017, e-mail: risseeuw.vanhulst@planet.nl

Bankreknr.
ABN-AMRO Bank Deventer, NL93 ABNA 0631 5375 62, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente

De Remonstranten
Remonstranten vormen een open kerk die alle ruimte biedt voor het ontwikkelen van een persoonlijk geloof. De geloofsgemeenschap is de plaats waar mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij omzien naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht. De Remonstrantse Geloofsgemeenschap staat zowel in de christelijke traditie als midden in de samenleving. Zij is geworteld in het evangelie van Jezus Christus. De Remonstranten zoeken steeds naar een vorm van geloven die recht doet aan actuele ontwikkelingen en aan hun verbondenheid met de christelijke traditie. Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft. Zij zijn terughoudend in hun oordeel en pleiten voor tolerantie in kerk en samenleving. Het vertrouwen in de Eeuwige en de inzet voor de naaste zijn voor Remonstranten twee kanten van dezelfde zaak.
Remonstranten kennen geen vaste geloofsbelijdenis, maar zij onderschrijven de beginselverklaring dat zij deel uitmaken van een geloofsgemeenschap die geworteld is in het evangelie van Jezus Christus en die getrouw aan haar BEGINSEL van vrijheid en verdraagzaamheid God wil eren en dienen. Wel herkennen veel Remonstranten hun geloof in een door het convent van Remonstrantse predikanten in 2006 opgestelde belijdenis.
De Remonstrantse Gemeenschap bestaat in Deventer sinds 1944 en is in 1965 erkend als zelfstandige gemeente binnen de Remonstrantse Broederschap.

Voorzitter:
Interim-voorzitter remonstrantse gemeente:
Dhr. P.J.J. Giltay Veth
tel: 0570-592910, e-mail: giltayveth@gmail.com

Secretaris remonstrantse gemeente
Mw. A.J. Röell
tel: 0570-785883, e-mail: a.roell@telfortglasvezel.nl

Boekhouder remonstrantse gemeente:
Bert Koolmoes
tel: 0570-614509, e-mail: h.koolmoes@hetnet.nl

Meer informatie kunt u vinden op de landelijke website:
www.remonstranten.org

Bankreknr.
NL19 INGB 0000 8547 33 t.n.v. Remonstrantse Gemeente

Vrienden van het Penninckshuis
Vanaf de jaren negentig vindt een nieuwe groep mensen onderdak in de Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis. De achtergronden van deze mensen zijn heel divers. Sommigen zoeken vanuit een vroegere kerkelijke gebondenheid naar een aansprekende geloofsgemeenschap. Anderen hebben behoefte aan een plek waar ze gevoed kunnen worden op het gebied van geloof en spiritualiteit in de wereld van nu.
De groep bestaat uit jongvolwassenen, ouders met kinderen en mensen van middelbare leeftijd en telt ongeveer 40 leden.
Vriend of Vriendin worden van het Penninckshuis kan zonder voorwaarden. Iedereen die lid wil worden, kan meedoen. Vrienden dragen dezelfde (bestuurlijke en financiële) verantwoordelijkheden als de Doopsgezinde en Remonstrantse leden. Hun positie is gelijkwaardig.

Contactpersoon:
Tineke Hoogenkamp
tel: 0570-547812, e-mail: tinekehoogenkamp@gmail.com

bestuursleden:
Nico van Riessen
tel: 0570-654162, e-mail: inenico@concepts.nl

Martine Faber-Prangsma
tel: 0570-650878, e-mail: martinefaber@hotmail.com

U bent van harte welkom in het Penninckshuis

Belangstellende, vriend(in) of lid worden
Als je geïnteresseerd bent in de Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis bestaat de mogelijkheid om je op te geven als belangstellende.
Uiteraard kun je ook vriend(in) of lid worden van de Doopsgezinde Gemeente of van de Remonstrantse Gemeente, of kun je je aansluiten bij de Vrienden van het Penninckshuis.

Vriend(in) of lid worden?
Neem contact op met de predikante, met een van de bestuursleden of contactpersonen.

Via het aanmeldingsformulier kun je je keuze en personalia doorgeven.

STICHTING FINANCIËLE SAMENWERKING DO-RE GEMEENTEN, DEVENTER
Corr.adres Postbus 462, 7400 AL Deventer
t: 0570-625322, e: stgfinsamenw.dgrgdeventer@gmail.com
Bankreknr.
NL13 INGB 0001 3133 60 t.n.v. “st fin samenw doopsgez/remonstr
gem” te Deventer

Meer informatie kunt u vinden op de landelijke websites:
www.doopsgezind.nl  en www.remonstranten.org

Het kerkgebouw is sinds 1 oktober 2011 eigendom van de NV Bergkwartier.
Voor vragen over verhuur:

NV Bergkwartier
Bergstraat 53 7411 ES Deventer
Telefoon (0570) 600 282
Fax (0570) 600 248
Email: info@nvbergkwartier.nl