☰ Menu

 

DOOPSGEZINDE GEMEENTE DEVENTER                       
BELEIDSPLAN 2016-2020  
                                                                                                                                                    

De  Doopsgezinde gemeente is een kerkelijke gemeente die landelijk is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. In Deventer  maakt zij deel uit van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis.  Dit is een samenwerkingsverband van doopsgezinden, remonstranten en vrienden van het Penninckshuis. De leden en vrienden van deze geloofsgemeenschap zijn vrijzinnig gelovigen die staan voor vrijheid en tolerantie en een  verdraagzaam christendom.  Zij staan open voor het bevorderen van contacten met andere levensbeschouwelijke groeperingen.

Samenstelling kerkenraad:
Als zelfstandige kerkelijke gemeente ligt het bestuur van de doopsgezinde gemeente bij de kerkenraad, die wordt gevormd door een afvaardiging van leden of vrienden van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal drie leden die worden gekozen door de leden of vrienden. De kerkenraad legt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af en vraagt om instemming van het gevoerde beleid. Uit de leden van de kerkenraad worden afgevaardigden gekozen voor deelname aan het bestuur van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis.

Beleidsplan:
Doel en Visie: Elkaar inspireren en naar elkaar omzien.
De gemeente ziet het als haar opdracht een geloofsgemeenschap te vormen van mondige leden. Zij tracht, geïnspireerd door de bijbel, Jezus Christus, die zij belijdt als haar Heer, na te volgen. De gemeente tracht haar doelstelling te bereiken door erediensten, gesprekskringen, pastorale zorg, catechese, toerustingswerk en diaconale taken, binnen en buiten de gemeenten.    
 
Middelen:  Menskracht en geld.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende doopsgezinde gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij dit werk dat tevens ten dienste staat van de geloofsgemeenschap waarvan zijn deel uit maakt. Leden van kerkenraden,  commissies, werkgroepen etc. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.              
De  Predikante is in dienst van de doopsgezinde gemeente maar werkzaam voor de gehele Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis,  Voor haar werkzaamheden ontvangt zij een beloning, geregeld in de rechtspositiereglement IDGP.   
 
Geld:  Voorgenomen bestedingen    
De voor de periode 2016 – 2020 verwachte bestedingen zullen als regel aansluiten bij de bestedingen van de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk zijn) vertoont een grote mate van continuïteit. De predikante, de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden en de kerkdiensten worden gehouden. Net zoals alle andere kerkgenootschappen zorgt de Doopsgezinde Gemeente in Deventer zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente waartoe zij behoren.
Voor de periode 2016 – 2020 zal de kerkenraad zich in het bijzonder inspannen om de benodigde inkomsten te ontvangen van de leden en vrienden en daarmee het tekort op de begroting te verkleinen.  De Stichting Erfgoed  Doopsgezinde Gemeente Deventer is opgericht om indien nodig een te kort aan te zuiveren met als doel het voortbestaan van de doopsgezinde gemeente te bevorderen. De financiële positie van onze gemeente wordt nader toegelicht in de verkorte staat van baten en lasten.

Verslag activiteiten: Het Penninckshuis: Een huis voor vrijzinnig gelovigen.
Vanuit verschillende achtergronden(doopsgezind, remonstrant, maar ook PKN, of  katholiek) komen mensen naar Het Penninckshuis om elkaar te inspireren en naar elkaar om te zien. Zij komen bij elkaar rond vieringen, lezingen, gespreksgroepen en leeskringen. En voor jongeren is er de pizzakring. Ook geven we wetenschap en cultuur in ons geloof een plaats. Er wordt regelmatig over films en literatuur gepreekt. Als het om geloven gaat mag iedereen zijn of haar keuze maken.  Deze activiteiten zijn staand beleid en zullen mede dankzij de inzet van onze predikante en alle vrijwilligers deel blijven uit maken van onze inzet en plannen voor de komende periode 2016 – 2020. Via sociale media wordt aan de activiteiten bekendheid gegeven.  
   
November 2015.

Zoek de ANBI-informatie op.