☰ Menu

Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling en werkzaamheden van de vereniging

Onze geloofsgemeenschap stelt zich ten doel de bevordering van een vrijzinnig christelijke geloofsbeleving met ruimte voor een vrijzinnig religieus leven.

Wij willen op een open en betrokken wijze een plaats bieden voor bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden.
Ieder geeft daar op eigen wijze vorm en inhoud aan binnen de gemeenschap die zich geïnspireerd weet door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

De vereniging bundelt de werkzaamheden van doopsgezinden, remonstranten en algemene leden van het Penninckshuis.

Wij werken daartoe samen aan het verzorgen van vieringen, pastorale zorg, jongerenwerk en andere activiteiten gericht op ontmoeting en samen leren.

Wij richten ons op diaconale taken binnen en buiten de vereniging.

Wij onderhouden banden met andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties in Deventer, de regio en elders in lijn met de doelstelling van de vereniging.

In 2020 staat, binnen de beperkingen als gevolg van de Coronacrisis, naast een zo goed mogelijke voortzetting van de bovengenoemde werkzaamheden, het verder uitbouwen van de samenwerking binnen de gemeenschap als belangrijk punt op de agenda.

Het bestuur beraadt zich nog op de wijze waarop de in de statuten vastgelegde bevoegdheden van bestuur en ledenvergadering binnen de beperkingen van de Coronacrisis het beste tot hun recht kunnen komen. Te denken valt aan het gebruik van digitale en schriftelijke middelen om noodzakelijke -niet uitstelbare- besluiten te nemen zolang fysieke samenkomsten onmogelijk zijn.
Wellicht dat de daarbij opgedane ervaringen ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn.

In het najaar willen wij ons gezamenlijk bezinnen op de vraag hoe wij in 2021 meer en beter bekendheid kunnen geven aan onze gemeenschap.

Daarnaast willen wij lering trekken uit de pogingen van onze en andere geloofsgemeenschappen tijdens de Coronacrisis om vorm te geven aan digitale mogelijkheden om onze gemeenschap samen te binden en meer bekendheid te geven aan onze gemeenschap in de regio.

Ook streven wij ernaar in het najaar de continuïteit van de pastorale zorg te verzekeren. Na de aanstelling voor in beginsel twee jaar van beide (part-time-) predikanten eind 2018 moet daarover een besluit genomen worden.

Op het organisatorische vlak zal aandacht gegeven worden aan het opstellen van een huishoudelijk reglement, een reglement voor het diaconaat en een reglement voor de beroeping van een predikant.

Wij streven er naar om deze reglementen uiterlijk vóór de zomer van 2021 gereed te hebben voor besluitvorming.

Het seizoen 2021-2022 zal in het teken staan van consolideren van de samenwerking binnen de vereniging.

Inkomsten van de vereniging

De verwerving van inkomsten van de vereniging is in hoofdlijnen geregeld in de statuten van de vereniging. Het bestuur voert deze uit met aandacht voor de continuïteit van de inkomsten.

De vereniging zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. De inkomsten komen hoofdzakelijk uit de bijdragen van de leden. Andere inkomsten kunnen komen uit giften, subsidies en legaten.

Getracht wordt om in het voorjaar van 2021 een beknopt meerjarenperspectief voor de jaren 2021-2023 te bieden.

Beheer en besteding van het vermogen

Het bestuur voert de in de statuten vastgelegde uitgangspunten ten aanzien van het beheer en besteding van het vermogen van de vereniging uit. Het vermogen wordt gebruikt om activiteiten zoals vieringen, pastorale zorg etc. te bekostigen en wordt zoveel als mogelijk duurzaam beheerd.

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende geloofsgemeenschap. Dat doet zij door zoveel mogelijk leden in te schakelen bij dit werk. Leden van bestuur, commissies, werkgroepen etc. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De predikant (m/v) is in dienst van de doopsgezinde gemeente maar werkzaam voor Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis. Voor de werkzaamheden ontvangt de predikant een beloning, geregeld in de rechtspositiereglement IDGP.   

Voor deze beleidsperiode 2021-2023 wordt geen wijziging verwacht