Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

De voorstelling ‘Zit er nog rek in’ van Marijke Broekhuijsen is onderdeel van het jubileumprogramma vierhonderd jaar remonstranten in 2019 en wordt in twintig remonstrantse gemeenten gespeeld,

Marijke Broekhuijsen is professioneel acteur, cultuurpedagoog en lid van de Remonstranten in de Kapel in Hilversum. Zij maakte een vertelvoorstelling waarin zij aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de rekkelijken, – waarin Arminius een belangrijke rol speelt- ,  actuele vragen en dilemma’s van een rekkelijke in deze tijd verkent. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

Vragen van alle tijden
Het ‘beroemd/berucht’ geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab’s boek ‘ Wij zijn ons brein’ weet beter. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?
In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nog een actueel thema. Aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van Gomarus ‘precies’. Wat betekent ‘rekkelijk’ nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019. Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk: andersdenkenden of – gelovigen worden als gesprekspartner uitgesloten, zijn niet de moeite van het gesprek waard…wat betekent dan tolerantie, ‘rekkelijkheid’? Wat heb je als rekkelijke, als vrijzinnige naast de dialoog verder nog aan repertoire?

Wie doen mee: Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop
Duur van de voorstelling: ca. 1,5 uur

Als u 10 maart niet kunt, zijn er nog andere mogelijkheden in de buurt.

Wanneer, waar, hoe laat gespeeld:
zondag 10 maart 2019 om 15.00 uur, zaal open 14.30 uur
Remonstrantse Kerk, Emmalaan 10, Lochem
Kosten: geen, vrijwillige bijdrage
Meer informatie: website Remonstranten Gemeente Lochem-Zutphen