☰ Menu

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Deventer

Telefoonnummer (facultatief): 0570-619433

RSIN/Fiscaal nummer: 1802371978

Website adres: www.hetpenninckshuis.nl

E-mail: info@hetpenninckshuis.nl

Adres: Brink 89

Postcode: 7411 BX

Plaats: Deventer

Postadres: Postbus 462

Postcode: 7400 AL

Plaats: Deventer

De Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis is een samenwerking van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeenten Deventer en van Vrienden van Het Penninckshuis.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II
van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als
zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over
een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken
(landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de
financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook:

Anbi

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Deventer.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze Geloofsgemeenschap telt het bestuur 8 leden, ( 3
Doopsgezind, 4 Remonstrant en 2 Vrienden van Het Penninckshuis ) die worden gekozen door en uit de
leden van de kerkelijke gemeenten. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke
Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De
kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het
Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als
geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting,
getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden
met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De
Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1,
grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link:

Anbi

Op de website www.hetpenninckshuis.nl wordt het beleidsplan van Geloofsgemeenschap Het
Penninckshuis later toegevoegd.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor
predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de
kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente.
De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant
zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent
toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit:

de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden
en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is
dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen
bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor
hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage
voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of
geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen
voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen
en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig
personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke
bezittingen.